Dobrovoľná dražba

Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk. Pri tomto verejnom konaní prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby na osobu, ktorá urobí najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu dražby.

Predmet dražby:

  • veci hnuteľné alebo nehnuteľné
  • právo, ktoré je prevoditeľné
  • iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná
  • súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt
  • podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie

Speňaženie majetku formou dobrovoľnej dražby má tieto výhody:

  • Rýchlosť prechodu práv k predmetu dražby. Celý proces trvá cca 40 dní.
  • Maximálna transparentnosť, nikomu nie je obmedzený prístup na dražbu
  • Nespochybniteľné vlastníctvo, po troch mesiacoch je právne nenapadnuteľné
  • Nízke náklady, náklady sa hradia z výťažku dražby
  • Cena, vychádza sa zo znaleckej hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý vypracoval znalec príslušného odboru