Slovník pojmov

DRAŽBA

Verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred dohodnutom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

NAVRHOVATEĽ

Osoba, ktorá navrhuje vykonanie dražby.

DRAŽOBNÍK

Dražobník je osoba, ktorá organizuje dražbu a má k tomu príslušné živnostenské oprávnenie.

LICITÁTOR

Licitátor zahajuje dražbu, vyzýva účastníkov, aby urobili podanie, udeľuje príklep a vykonáva tiež žrebovanie ohľadom príklepu. Licitátorom môže byť iba fyzická osoba spôsobilá na právne úkony a fyzicky spôsobilá k tejto činnosti.

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Obsahuje všetky informácie o dražbe a dražobník ju uverejní najmenej 30 dní pred začatím dražby, a obsahuje napr. informácie:

 • či je dražba opakovaná alebo sa jedná o prvé kolo;
 • kto je dražobníkom;
 • navrhovateľa;
 • miesto, dátum a čas začatia dražby;
 • označenie a popis predmetu dražby a jeho príslušenstva;
 • popis stavu;
 • ohodnotenie predmetu dražby;
 • najnižšie podanie (vyvolávaciu cenu);
 • minimálne prihodenie (minimálna suma, o ktorú možno navyšovať prihodenia);
 • spôsob zloženia (i vrátenie) dražobnej zábezpeky a lehotu na jej zloženie;
 • spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením;
 • dátum a čas konania obhliadky;
 • pri spoločnej dražbe poradie, v ktorom budú jednotlivé predmety dražby dražené a napríklad aj
 • podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi.

DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA

Dražobník je oprávnený od účastníkov dražby žiadať zloženie dražobnej zábezpeky. Účastník je potom povinný ju zložiť v lehote stanovenej v dražobnej vyhláške (oznámení o dražbe).

NAJNIŽŠIE PODANIE

Najnižšie podanie = vyvolávacia cena. Je to cena stanovená oznámením o dražbe, za ktorú je možné predmet dražby vydražiť, pokiaľ nie je urobené vyššie podanie. Pokiaľ nie je urobené najnižšie podanie môže licitátor v niektorých prípadoch znížiť najnižšie podanie (vyvolávaciu cenu).

POHĽADÁVKA

Pohľadávkou sa rozumie právo veriteľa na plnenie určitého záväzku dlžníkom.

PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je dražená vec (hnuteľná, nehnuteľná – súbor nehnuteľností, pohľadávka, podnik alebo jeho časť).

ÚČASTNÍK DRAŽBY

Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila za účelom urobiť podanie. Ak urobí najvyššie podanie stáva sa vydražiteľom.

VYDRAŽITEĽ

Je účastník dražby, ktorý urobil najvyššie podanie a ktorému bol udelený príklep licitátorom. Na vydražiteľa prechádza vlastnícke práva k predmetu dražby.

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Opakovaná dražba sa vykonáva vtedy, ak predmet dražby nebol vydražený alebo ak bola dražba zmarená vydražiteľom.

ZMARENIE DRAŽBY

Dôvodom zmarenia dražby môže byť napríklad nezaplatenie vydraženej sumy alebo zmeškanie termínu pre zaplatenie vydraženej sumy. Vydražiteľ, ktorý zmarí dražbu, nenadobúda vlastníctvo draženého predmetu dražby.

SPOLOČNÁ DRAŽBA

Ak ide o dražbu hnuteľných vecí a vyvolávacia cena u žiadnej z nich nepresahuje 16.596,96 eura, je možné ich vydražiť v spoločnej dražbe každú zvlášť. Dražobník vždy určí poradie, v ktorom sa budú veci dražiť.

UPUSTENIE OD DRAŽBY

Upustiť od dražby môže dražobník najneskôr do jej začatia, napríklad:

 • na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby;
 • ak je dražobníkovi doložené, že navrhovateľ nie je oprávnený navrhnúť vykonanie dražby;
 • ak zanikne živnostenské oprávnenie dražobníka;
 • ak dražobník nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.

VRÁTENIE DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY A LISTÍN

Ak bola dražobná zábezpeka zložená na účet, v hotovosti alebo formou bankovej záruky a účastník dražby predmet dražby nevydražil, je mu dražobník povinný po skončení dražby bez zbytočných odkladov dražobnú zábezpeku, bankovú záruku a všetky listiny vrátiť. To isté urobí dražobník aj v prípade upustenia od dražby.

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA

Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, potom na neho v čase udelenia príklepu licitátorom prechádza vlastnícke právo k predmetu dražby. Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa aj všetky práva a záväzky. Dražobník vydá vydražiteľovi, ktorý nadobudol vlastníctvo, písomné potvrdenie o nadobudnutí vlastníctva. Ak ide o nehnuteľnosť, ktorá je v evidencii katastra nehnuteľností, zašle dražobník toto potvrdenie aj na príslušný katastrálny úrad.

ODOVZDANIE PREDMETU DRAŽBY

Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačnú zložku, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia potvrdenia o vlastníctve a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník na mieste spíše protokol o odovzdaní, v ktorom uvedie: bývalého vlastníka, dražobníka, vydražiteľa, predmet dražby, popis, práva a záväzky, ktoré na predmete viaznu. Pri odovzdaní prechádza nebezpečenstvo škody na predmete a zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby z navrhovateľa na vydražiteľa. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím, potom nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu on.