História spoločnosti

Sme dražobná spoločnosť s názvom Dražby realít, s.r.o., ktorá sa zameriava predovšetkým na dobrovoľné dražby a činnosť dražobníka podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. Výkon online (elektronických) dražieb hnuteľných vecí, predovšetkým motorových vozidiel vykonávame už od roku 2010 na našej webovej stránke www.autoaukcie.eu. Spolupracovali sme, a aj spolupracujeme, so spoločnosťami, ktoré nás poverujú na odpredaj najmä motorových vozidiel, spoločnosti ako sú Schindler výťahy a eskalátory a.s., UNIX Auto s.r.o., ARVAL SK, QuatroCar, JP Control s.r.o., Stredoslovenská energetika a iné.

Osvedčenie na výkon dobrovoľných dražieb nehnuteľností (výkon záložného práva) sme získali v roku 2019. Od tohto okamihu sme začali vykonávať dobrovoľné dražby nielen hnuteľností, ale aj nehnuteľností a získali sme titul dražobník. Ako dražobník sme registrovaní v registri Ministerstva spravodlivosti SR. Len v prvom roku sme v našej databáze navrhovateľov dražby mali evidovaných nielen zmluvných záložných veriteľov, ale aj zákonných záložných veriteľov a navrhovateľov – správcovia bytov a nebytových priestorov a správcov konkurznej podstaty úpadcu/dlžníka.

Naša dražobná spoločnosť disponuje množstvom skúseností z dvoch oblastí, a to nielen z oblasti realizovania dobrovoľných dražieb ale aj oblasti druhej, ako aj danú hnuteľnosť alebo nehnuteľnosť predať, resp. nájsť konečného záujemcu, vydražiteľa a budúceho majiteľa.

Okrem našej webstránky www.drazbyrealit.sk, na ktorej priebežne uverejňujeme aktuálne, ukončené a pripravované dobrovoľné dražby, inzerujeme aktuálne dobrovoľné dražby aj na najnavštevovanejších predplatených realitných webstránkach a novinovej, časopisovej a inej periodickej tlači.

Proces výkonu dobrovoľných dražieb zahrňuje najmä prípravu listín, dokumentov, uskutočňovanie obhliadok predmetu dražby a samotnú prípravu na uskutočnenie dobrovoľnej dražby. Príprava listín a dokumentov je vyžadovaná v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách a práve preto v našom tíme máme pracovníkov s ukončeným právnickým vzdelaním. Nakoľko proces výkonu dobrovoľnej dražby nie je len o príprave listín a dokumentov, ale aj o samotnom propagovaní, zverejňovaní dobrovoľnej dražby a o dosiahnutí maximálneho možné výťažku z dražby pri čo najmenších nákladov na výkon dobrovoľnej dražby, náš tím tvoria aj pracovníci s ukončeným ekonomickým vzdelaním. Práve kombinácia pracovníkov s právnickým a ekonomickým vzdelaním nám umožňuje dokonalé prepojenie vedomostí a skúseností v oblasti realizácie dobrovoľnej dražby tak, aby sme maximalizovali výťažok z dražby, minimalizovali náklady dražby a minimalizovali vznik potencionálnych sporov v súvislosti s vykonaním dobrovoľnej dražby.

Niektoré dražobné spoločnosti, v súčasnosti väčšina z nich, vôbec nezaraďujú do svojho portfólia dobrovoľné dražby, ktorých predmetom je dražba podielového spoluvlastníctva z dôvodu, že sú v konečnom dôsledku častokrát neúspešné. Ako jedna z mnohých dražobných spoločností, naša dražobná spoločnosť Vám rada a bez problémov zrealizuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností s podielovým spoluvlastníctvom.

Spolupracujeme s notármi, súdnymi znalcami z oblasti stavebníctva, ktorí prispievajú k tomu, že dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti vieme zrealizovať do 7 týždňov odo dňa doručenia objednávky (návrhu) na vykonanie dražby (rýchlejší proces výkonu dobrovoľnej dražby obmedzujú zákonom stanovené lehoty, ktoré musíme rešpektovať). Dražba hnuteľností nemá také dlhé zákonom stanovené lehoty ako dražba nehnuteľností, preto takúto dražbu vieme zrealizovať aj skôr.

Vykonávame dobrovoľné dražby hnuteľností, dobrovoľné dražby nehnuteľností na celom území Slovenskej republiky.

V prípade, ak máte dlžníka, ktorý je v omeškaní so splatením dlhu a svoju pohľadávku máte zabezpečenú záložným právom zapísaným v katastri nehnuteľností, neváhajte nás kontaktovať! Ponúkame Vám odborné právne poradenstvo a realizáciu speňaženia zálohu formou dobrovoľnej dražby, z výťažku ktorej uspokojíme Vašu pohľadávku. Taktiež ponúkame realizáciu zamestnaneckých elektronických dražieb (online dražby), elektronických dražieb hnuteľností.

V prípade záujmu o bližšie informácie ako aj Vaše otázky Vám radi zodpovieme, resp. podáme na osobnom stretnutí. Tešíme sa na budúcu spoluprácu práve s Vami!

                                                                                    Dražby realít, s.r.o. 

                                                                                          Vaša dražobná spoločnosť!