Informácie pre účastníkov

Popularita kúpy nehnuteľného či hnuteľného majetku na dražbe stúpa každým dňom. Pridajte sa aj Vy do radu “výhodne kupujúcich” a kupujte za skutočne výhodné ceny a nie nafúknuté realitnými kanceláriami. Kúpou na dražbe neplatíte žiadne provízie, žiadne iné poplatky či kolky. Všetku agendu spojenú s prevodom zabezpečíme v rámci výkonu záložného práva, vašou jedinou úlohou je zúčastniť sa na dražbe, v správny moment zodvihnúť pridelené dražobné číslo a tešiť sa z výbornej kúpy.

Kto sa môže zúčastniť dražby:

 • právnická či fyzická osoba
 • osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony
 • osoba, ktorá zložila dražobnú zábezpeku
 • dražiť nemôže osoba, ktorá je vymedzená zákonom č. 527/2002 Z.z. § 5 ods. 4-9

Dražobná zábezpeka sa používa na zabezpečenie záväzkov vydražiteľa voči dražobníkovi, teda aby vydražiteľ splnil svoj záväzok zaplatiť za majetok, ktorý nadobudol. Ak by sa dražobná zábezpeka nepoužívala dochádzalo by k obmedzovaniu súťaže na dražbe. V prípade vydraženia nehnuteľnosti sa zábezpeka započítava do konečnej ceny. Ostatným účastníkom dražby sa bezodkladne a v plnej výške vráti hneď po ukončení dražby.

Doklady potrebné k účasti na dražbe:

Fyzická osoba, nepodnikateľ:

 • občiansky preukaz (fyzická osoba)
 • plná moc v prípade neúčasti osoby dražiteľa
 • doklad o zložení dražobnej zábezpeky ak nie je zložená v hotovosti

Právnická osoba

 • výpis z OR nie starší ako 3 mesiace
 • občiansky preukaz štatutárneho orgánu spoločnosti
 • plná moc v prípade neúčasti štatutárneho orgánu spoločnosti
 • doklad o zložení dražobnej zábezpeky ak nie je zložená v hotovosti