Priebeh dražby

Ak si vyhliadnete dražbu na našom serveri, tak vám budú stačiť informácie zobrazené v náhľade dražby.

Zákon priebeh dražby popisuje takto:

  • Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby.
  • Účastníci dražby sú povinní na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne ​​poverenej preukázať svoju totožnosť, prípadne svoje oprávnenie konať za účastníka dražby, dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby, a ak sú rozdané dražobné čísla, prevziať dražobné číslo. Ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, sú účastníci dražby povinní spôsobom ustanoveným v oznámení o dražbe doložiť aj zloženie dražobnej zábezpeky. Účastníci dražby sú ďalej povinní doložiť svoje čestné prehlásenie, že nie sú osobami vylúčenými z dražby. Zamestnanci príslušného živnostenského úradu poverení kontrolou vykonávania dražby sa preukazujú aj svojím poverením.
  • Verejnosti musí byť umožnený prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, aspoň 10 minút pred začatím dražby.
  • Každému, kto sa dostaví na zápis do dražby pred jej začatím a preukáže, že spĺňa podmienky stať sa účastníkom dražby, musí byť umožnené dražiť.
  • Dražba sa začína vyvolaním. Obsahom vyvolania je označenie a popis predmetu dražby a jeho odhadnutá alebo zistená cena, údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby, najnižšie podanie a minimálne prihodenie. Ak je predmetom dražby kultúrna pamiatka, uvedie licitátor aj túto skutočnosť.
  • Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie. Ak nebolo cez dvojitú výzvu a vyhlásenie licitátora: “Ak neurobí niekto z prítomných účastníkov dražby podanie vyššie, ako bolo podanie naposledy urobené účastníkom dražby (označenie účastníka dražby, ktorý urobil najvyššie podanie), udelím mu príklep” urobené vyššie podanie, oznámi licitátor ešte raz posledné podanie a po tretej výzve udelí príklep účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie. Urobeným podaním je účastník dražby viazaný.
  • Ak urobí niekoľko dražiteľov súčasne rovnaké podanie a ak licitátor nezistí, kto urobil podanie ako prvý, a ak nebolo následne urobené podanie vyššie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí.
  • Ak nebolo pri dražbe urobené ani najnižšie podanie alebo ak nebolo pri opakovanej dražbe urobené najnižšie podanie ani po jeho znížení, licitátor dražbu ukončí.
  • Udelením príklepu je dražba ukončená.