Výhody dražby

Dobre organizovaná a pripravená dražba, ku ktorej bol vykonaný správny marketing, je dokonalé overenie trhovej ceny predmetu dražby v danom mieste a čase. V prípade, že boli splnené kritériá, ktorými sú napr. atraktívna cena pre najnižšie podanie a dostatočný a cielený marketing obchodného prípadu vedú k naplneniu očakávaní úspešnej dražby. Účastníci dražby sa musia dozvedieť o skutočnosti, že nehnuteľnosť  sa bude dražiť. Podmienky dražby stanovené oznámením o dražbe musia byť jasne formulované a v relácii k cene speňažovaného predmetu. Vhodne určené miesto a čas pre konanie dražby sú snáď už dnes samozrejmosťou.
 

VÝHODY

  • dosiahnutie objektívnej ceny, ktorá je určená trhom
  • nespochybnitelnost, neutajiteľnosť – dražba je vec verejná (Záujemcovia o kúpu majú ľahko dostupné informácie o predmete dražby napr. na úradných tabuliach, v notárskom centrálnom registri dražieb, v obchodnom vestníku a pod.)
  • priamy, otvorený priebeh dražby pri viacerých účastníkoch spravidla spôsobí “vytiahnutie” ceny nahor
  • vlastníctvo sa po doplatení ceny dosiahnutej vydražením zapisuje na list vlastníctva
  • informovanosť o predaji na celoštátnom médiu – centrálnou adrese na internete
  • všetok právny servis zdarma, zabezpečovaný dražobníkom
  • úspora nákladov, odmena dražobníka vždy až po úspešnej realizácii dražby a nižšia, než bežné provízie realitných kancelárií pri priamom predaji
  • postup dražby, povinnosti dražobníka i celý proces, je daný zákonom o dobrovoľných dražbách, teda jediné nebezpečenstvo predstavuje zmarenie dražby (teda nedoplatenie ceny dosiahnutej vydražením)