Predmetom pripravovanej dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 617, Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta, a to:
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
parcelné číslo 3270, druh pozemku: Vinica o výmere 1119 m2
parcelné číslo 3348, druh pozemku: Orná pôda o výmere 1345 m2
parcelné číslo 3349, druh pozemku: Vinica o výmere 549 m2
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2.

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/2.

 

Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:

Predmet dražby – pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Pribeta po ľavej strane hlavnej cesty v smere Pribeta - Dulovce. Konkrétne v údolí Menyecske - völgy, tj. územie ktoré bolo kedysi bohaté na rastliny obľubujúce piesočnatú pôdu. Poľnohospodárske družstvo v 70 - tych rokoch, pri vchode do údolia vytvorilo vodnú nádrž za účelom polievania.

Vzdialenosť pozemkov je asi 1,5 km od rodinných domov v k.ú. Pribeta, a asi 2 km od rodinných domov v k.ú. Dulovce. Prístupnosť v blízkosti a v priamom styku s panelovou cestou. Na pozemky sa dostávame po hlavnej ceste z Pribety do Duloviec po ľavej strane popri kaplnke Panny Márie a za kaplnkou prechádzame na prvú vedľajšiu cestu vľavo. Po vedľajšej ceste prechádzame panelovou cestou, kde po ľavej strane máme Pieskovú baňu a po pravej máme vodnú nádrž vytvorenú za účelom polievania.

 

Hranice predmetných pozemkov, parciel v terénne nie sú stabilizované a nie sú stabilizované ani hranice ostatných pozemkov. Časť pozemkov spadá pod hon vinice, ktoré užíva, resp. má v nájme poľnohospodárske družstvo v Pribete a časť je ostatná plocha – vysoká tráva, krovie a náletové dreviny a malá časť je pod panelovou prístupovou cestou.

 

Pozemky sú rovinaté – časť vinič, časť panelová cesta, bez prejavu vodnej erózie, mierny svah 0 – 1°. Hnedozeme kultizemné až hnedozeme luvizemné zo sprašových hlín, stredne ťažké pôdy 30 - 45 % - hlinitá. Ornica regozeme je vytvorená orbou spraše po eróznom zmytí pôdneho profilu, v komplexe prevládajú regozeme (>50%), stredne ťažké. Pozemky obrábané poľnohospodársky – vinič, hustý porast a ostatná plocha svah, roklina, medza s krovím ktoré neposkytujú trvalý úžitok.

 

Predmetné pozemky v zmysle územnoplánovacej informácie nie sú plánované pre  investičné zámery, nachádzajú sa v lokalite les a vinohrad.

 

Pozemok, parcela E-KN číslo 3270 podľa súboru geodetických informácií identifikovaný na záväzný druh pozemku - prevažne ako vinica v malej miere je identifikovaný na záväzný druh zastavaná plocha a nádvorie s kódom spôsobu využívania 22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. V skutočnosti je využívaný, v časti ako vinica, v časti ako trávny porast a trvalý porast s náletovými drevinami, vysokou trávou a krovím v malej miere zasahuje do panelovej cesty. Právna dokumentácia katastra nehnuteľností nie je v súlade so skutkovým stavom.

 

Pozemok, parcela E-KN číslo 3348 podľa súboru geodetických informácií identifikovaný na záväzný druh pozemku - skoro v celosti ako vinica, málo ostatná plocha s kódom spôsobu využívania 37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. V skutočnosti je využívaný, prevažne ako trávny porast, trávny porast s náletovými drevinami, vysokou trávou a krovím v menšej miere ako vinica. Právna dokumentácia katastra nehnuteľností nie je v súlade so skutkovým stavom.

 

Pozemok, parcela E-KN číslo 3349 podľa súboru geodetických informácií identifikovaný na záväzný druh vinica a takto je aj v skutočnosti využívaný. Právna dokumentácia katastra nehnuteľností nie je v súlade so skutkovým stavom.

 

Riziká spojené s využívaním nehnuteľností:

Znalkyni nie sú známe žiadne riziká spojené s využívaním predmetu dražby, ako sú uvádzané v znaleckom posudku.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Predmet dražby – pozemky sú v dobrom stave. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Miesto konania dražby:
Čas konania dražby: ..
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 5 600,-EUR
Vyvolávacia cena:
Minimálne prihodenie:
Dražobná zábezpeka:
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

1. termín: bude doplnené
2. termín: bude doplnené

Miesto konania obhliadky: Miesto konania obhliadky je pred parcelou E-KN 3270, pred ktorú je prístup po panelovej ceste nachádzajúcej sa na ľavej  strane hlavnej cesty v smere z Pribety na Dulovce.
 

Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena

Možnosť zníženia ceny