Predmetom dražby je nehnuteľnosť evidovaná na liste vlastníctva číslo 91, Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor, okres: Považská Bystrica, obec: Dolná Mariková, katastrálne územie: Dolná Mariková, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parcelné číslo 1668/1 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 520 m2
parcelné číslo 1668/2 druh pozemku Záhrada o výmere 138 m2
Stavby
súpisné číslo 576 na parcele 1668/1, druh stavby: 10–Rodinný dom, popis stavby: Rod.dom

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/8.


Opis predmetu dražby:
Rodinný dom je situovaný na hlavnej ceste prechádzajúcej obcou. Prístup k nehnuteľnostiam je z verejnej komunikácie. Dom je dobre dostupný, napojenie na komunikáciu je výborné. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli zaznamenané.

Popis stavby
Nakoľko nebola znalkyni umožnená obhliadka predmetu ohodnotenia a predložená technická dokumentácia, pri ohodnotení nehnuteľnosti vychádza z popisu spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Zastavanú plochu domu počíta z rozmerov domu na katastrálnej mape. Podľa potvrdenia Obecného úradu v Dolnej Marikovej bol ohodnocovaný rodinný dom dokončený v roku 1981 a daný do užívania kolaudačným rozhodnutím č. ÚP 1477/1981-327-5, zo dňa 29.9.1981. V potvrdení sa ďalej uvádza, že sa jedná o murovanú stavbu s dvoma nadzemnými podlažiami, projektová dokumentácia sa nezachovala. Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach vo výške 1/8. Ohodnocovaný rodinný dom má dve nadzemné podlažia a obytné podkrovie. Situovaná je v zastavanom území obce Dolná Mariková, na ulici tvorenej zástavbou porovnateľných objektov. Dispozičné riešenie (podľa vyjadrenia spoluvlastníkov): 1. NP: chodba, kotolňa, práčovňa, 3 miestnosti a terasa 2. NP: chodba, schodisko, kuchyňa, kúpeľňa, špajza a 3 obytné miestnosti 1. PK: jedna veľká obytná miestnosť Technické riešenie (predpokladané na základe skúseností s nehnuteľnosťami porovnateľného štandardu): 1. Nadzemné podlažie - Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické - Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s poistkami 2. Nadzemné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické - Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba - Strecha - krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na debnení; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - odsávač pár; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná 1. Podkrovné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové - Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná.


Opis stavu predmetu dražby:
Ohodnocovaný rodinný dom bol podľa dostupných podkladov daný do užívania v roku 1981. Dom je postavený z klasických materiálov. Na základe obhliadky z exteriéru možno konštatovať, že nevykazuje známky nadmerného opotrebenia, technický stav sa javí primeraný veku. Dom vyžaduje údržbu.

Riziká s užívaním nehnuteľnosti:
Na liste vlastníctva č. 91 pre katastrálne územie Dolná Mariková je zapísaná poznámka viď. list vlastníctva číslo 91 v prílohe znaleckého posudku. Žiadne iné riziká spojené s nehnuteľnosťou nie sú znalkyni známe.
 

Miesto konania dražby: Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, Bernolákovo 900 27 (prízemie, malá sála)
Čas konania dražby: 18.07.2022 10:00 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 8 600,-EUR
Vyvolávacia cena: 4 300,-EUR
Minimálne prihodenie: 200,-EUR
Dražobná zábezpeka: 1 000,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

1. termín: 01.07.2022 o 11:00 hod.
2. termín: 15.07.2022 o 14:30 hod. 

Miesto obhliadky: č. d. 576, Dolná Mariková 018 02

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o obhliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom v mieste obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, Bernolákovo 900 27 (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
18.07.2022 10:00 hod.
Vyvolávacia cena
4 300,-EUR
Minimálne prihodenie
200,-EUR