Predmetom dražby sú:

 

  • nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 617, Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor, okres: Trnava, obec: Bohdanovce nad Trnavou, katastrálne územie: Bohdanovce nad Trnavou a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 756/19, druh pozemku: záhrada o výmere 413 m2

parcelné číslo 756/39, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 451 m2

Stavby

Rodinný dom so súpisným číslom 307, postavený na parcele číslo 756/39.

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/8.

Miesto konania dražby: Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (Kultúrny dom, malá sála)
Čas konania dražby: 02.06.2021 13:30 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 11.200,-€
Vyvolávacia cena: 11.200,-€
Minimálne prihodenie: 200,-€
Dražobná zábezpeka: 3.000,-€
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby:         1. termín:       12.05.2021 o 15:30 hod.

                                                           2. termín:       27.05.2021 o 15:30 hod.

 

Miesto obhliadky:                             Bohdanovce nad Trnavou č. 307,

919 09 Bohdanovce nad Trnavou

Miesto konania dražby
Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (Kultúrny dom, malá sála)
Dátum a čas dražby
02.06.2021 13:30 hod.
Vyvolávacia cena
11.200,-€
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-€