Predmetom dražby sú:

 

  • nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 408, Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, okres Dunajská Streda, obec Nový Život, katastrálne územie Malý Máger a to:

 

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 476, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m2

parcelné číslo 477, druh pozemku: záhrada o výmere 663 m2

 

Stavby

Dom so súpisným číslom 369, postavený na parcele číslo 476

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom a súčasťami tak ako stojí a leží.

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom súpisné číslo 369 je postavený na parc. č. 476 v k.ú. Malý Máger a bol daný do užívania v roku 1964. Vek domu je podložený potvrdením o veku č. j. 328/2020 vydaný obecným úradom Nový Život. Zo strany vlastníka predmetu dražby v dohodnutom termíne nebola umožnená obhliadka nehnuteľností. Výkresová dokumentácia nebola doložená. Na rodinnom dome je vykonávaná pravidelná bežná údržba. Ide o prevažne jednopodlažný rodinný dom, pravdepodobne nepodpivničený bez obytného podkrovia. Dispozičné riešenie: Nie je známe vzhľadom na to, že nebola možná obhliadka. V rodinnom dome sa pravdepodobne nachádzajú obytné miestnosti, kúpeľňa, WC, kuchyňa a príslušenstvo ako komora a iné. Popis: 1. nadzemné podlažie - Základy rodinného domu pravdepodobne tvoria monolitické betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyriešená muriva so šedých tvárnic omietané s priemernou výškou do 0,5 m. Zvislé nosné obvodové konštrukcie sú murované v prevažnej časti z šedých tvárnic alebo plnej pálenej tehly. Hrúbka muriva je odhadom 0,4 m. Deliace vnútorné konštrukcie budú pravdepodobne murované z tehál. Vonkajšie povrchy stien fasády z väčšej časti nedokončené. Na jednej strane fasády omietka na báze umelých látok. Obklady sú zrealizované v minimálnej podobe. Vnútorné omietky budú pravdepodobne vápenné štukové. Stropná konštrukcia je pravdepodobne s rovným podhľadom drevená trámová. Strešná konštrukcia je sedlová. Strešná krytina je z azbestocementových šablón na debnení. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Schody do podkrovia budú pravdepodobne vyhotovené ako drevené bez podstupníc. Dvere na podlaží budú pravdepodobne hladké plné alebo čiastočne zasklenné. Okná plastové renovované s vnútornými plastovými žalúziami. Podlahy v obytných miestnostiach budú zrejme z laminátovej podlahy, ostatné podlahy asi z keramickej dlažby. Vykurovanie bude pravdepodobne teplovodné vykurovacími panelovými telesami. Ako zdroj tepla bude asi plynový kotol. Pre ohrev TÚV bude pravdepodobne plynový kotol so zásobníkom. Elektroinštalácia bude asi svetelná motorická s poistkami/ističmi. Rozvody studenej a teplej vody budú pravdepodobne z pozinkovaného potrubia. Rozvody kanalizácie budú zrejme z plastového potrubia. V dome budú pravdepodobne zhotovené rozvody zemného plynu. Vybavenie kuchyne bude pravdepodobne tvoriť 1x sporák plynový s elektrickou rúrou, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálu na báze dreva približnej dĺžky 4 m. Vnútorné vybavenie kúpeľne: vaňa plastová jednoduchá a umývadlo. Vodovodná batéria umývadla je pravdepodobne nerezová páková. Batéria na vani bude zrejme páková so sprchou. Záchod v samostatnej miestnosti s umývadlom. Vnútorné obklady stien kúpeľne budú odhadom nad 1,35 m, obloženie vane, kuchyne pri dreze a záchodu do cca 1 m. Samostatne stojaci jednopodlažný objekt murovaný so sedlovou strechou slúži pravdepodobne na hospodárske a skladové účely a ako príslušenstvo k rodinnému domu. Steny murované pravdepodobne z pórobetónových tvárnic. Strecha sedlová drevená so strešnou krytinou z azbestocementových dosiek. Dvere a okná jednoduché drevené. Podlaha je zrejme vyhotovená z betónového poteru. Úprava vnútorných povrchov hladká omietka. Drobná stavba bude pravdepodobne bez napojenia na energie. Oplotenie tvorí vstupnú časť do záhrady a k rodinnému domu z SV časti pozemku. Konštrukcia základy betónové, stĺpiky oceľové s výplňou zo strojového pletiva a oddeľuje pozemok rodinného domu od uličného priestranstva. Technické vyhotovenie a vek objektu boli špecifikované odborným odhadom. Vodovodná prípojka na parc. č. 476 slúži na zásobovanie rodinného domu pitnou vodou. Technické vyhotovenie a vek objektu boli stanovené odborným odhadom. Vodomerná šachta na parc. č. 476 slúži na osadenie, revíziu a údržbu vodomeru a príslušných armatúr pod úrovňou terénu. Technické vyhotovenie a vek objektu boli stanovené odborným odhadom. Žumpa na parc. č. 476 slúži na dočasný zber odpadovej vody z rodinného domu. Technické vyhotovenie, vek a trasovanie objektu boli odhadnuté odborným odhadom znalca. Plynová prípojka na parc. č. 476 slúži na pripojenie rodinného domu na verejnú plynovodnú sieť. Technické vyhotovenie a vek objektu boli stanovené odborným odhadom. Prípojka elektriny na parc. č. 476 slúži na pripojenie rodinného domu na verejnú elektrickú sieť. Technické vyhotovenie a vek objektu boli stanovené odborným odhadom.

Ohodnocované pozemky podľa LV sú vo výlučnom vlastníctve. Podľa informácií z miestnej obhliadky sa v dosahu nachádzajú dostupné inžinierske siete elektrina, voda, plyn a kanalizácia do žumpy. Podľa LV ide o druh pozemkov - zastavaná plocha a nádvorie a záhrada. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom a Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Ide o chránenú vodohospodársku oblasť.

Miesto konania dražby: Kultúrny dom, malá sála, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo
Čas konania dražby: 17.12.2020 14:00
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 56.300,-€
Vyvolávacia cena: 42.300,-€
Minimálne prihodenie: 500,-€
Dražobná zábezpeka: 10.000,-€
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

1. termín:       30.11.2020 o 11:00 hod.

2. termín:       10.12.2020 o 11:00 hod.

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

Miesto konania dražby
Kultúrny dom, malá sála, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo
Dátum a čas dražby
17.12.2020 14:00
Vyvolávacia cena
42.300,-€
Minimálne prihodenie
500,-€