Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 389, Okresným úradom Senica, katastrálny odbor, okres Senica, obec Borský Svätý Jur, katastrálne územie Borský Svätý Jur, a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 143, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119 m2

Stavby

súpisné číslo 91 na pozemku parcelné číslo 143, druh stavby: 10 – Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7/12

a

nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 282, Okresným úradom Senica, katastrálny odbor, okres Senica, obec Borský Svätý Jur, katastrálne územie Borský Svätý Jur, a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 140/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 569 m2

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7/36

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.

 

Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7/12 k rodinnému domu súp. č. 91, a k pozemku parc. č. 143 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7/36 k pozemku parc. č. 140/1 v k.ú. Borský Svätý Jur, okres Senica, nachádzajúce sa v zastavanom území obce, v lokalite tvorenej prevažne zástavbou porovnateľných rodinných domov so štandardným vybavením.

Rodinný dom je v rovinatom teréne. Je prepojený s rodinným domom súp. č. 90, ktorý nie je predmetom dražby. Všetky inžinierske siete v ohodnocovanom rodinnom dome sú dotiahnuté z rodinného domu súp. č. 90. Orientácia domu je vhodná - JZ. Dom je v zanedbanom technickom stave a vyžaduje opravu. Dom nie je zaťažený nadmernou hlučnosťou alebo prašnosťou. Pozemok parc. č. 143, na ktorom sú stavby postavené je rovinatý, prístupný z obecnej komunikácie, oplotený. Pozemky sú rovinaté a je na nich možnosť napojenia na vodu, plyn a elektrinu z verejnej siete, dom je odkanalizovaný do žumpy. Pozemok parc. č. 143 je zastavaný rodinným domom súp. č. 91. Pozemok parc. č. 140/1 tvorí dvor.

Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli počas obhliadky zaznamenané.

Obec Borský Svätý Jur je vzdialená cca 27 km od okresného mesta Senica, cca 60 km od hlavného mesta SR Bratislavy.

 

Popis stavby:

Dom pozostáva z jedného nadzemného podlažia, bez podpivničenia. V ohodnocovanom rodinnom dome sa nenachádza kuchyňa, tá je v RD súp. č. 90, ktorý nie je predmetom ohodnotenia. Dispozícia: 1. NP: Vstupná miestnosť (sklad), chodba,3 obytné miestnosti, kúpeľňa s WC. Technické riešenie: Dom je založený na betónových základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované, deliace konštrukcie sú taktiež murované. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha domu je sedlová s krytinou z pozinkovaných plechových šablón (strešná krytina bola vymenená v roku 2019). Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolitová omietka, ktorá je do značnej miery poškodená, úpravu vnútorných povrchov vápennocementová omietka hladká, v jednej z miestností značne poškodená vlhkosťou. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom (vymenené boli v roku 2019). Dvere sú na báze dreva v oceľových zárubniach. Podlahy tvorí prevažne veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba, vo vstupnej miestnosti je betónová mazanina. V kúpeľni je sprchový kút, keramické umývadlo a keramická WC misa. V kúpeľni a vo WC je keramický obklad stien. Dom je napojený na elektrinu a vodu zo susedného domu. Odkanalizovaný je žumpy susedného domu. Vykurovanie je na tuhé palivá, príprava TÚV elektrickým zásobníkovým ohrievačom. Vykurovanie teplovodné s distribúciou tepla prostredníctvom panelových radiátorov. Zastavaná plocha rodinného domu je 70,46 m2.

 

Iné riziká:

Na liste vlastníctva číslo 282 a 389 sú zapísané poznámky a evidovaná ťarcha viď. v prílohe znaleckého posudku. Na nehnuteľnosť sa viažu vecné práva tretích osôb vo forme záložného práva, čo má vplyv na všeobecnú hodnotu ohodnocovanej nehnuteľností a jej predajnosť. Žiadne iné riziká spojené s nehnuteľnosťou nie sú znalkyni známe.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom podľa dostupných údajov daný do užívania v roku 1950. Dom je v technickom stave vyžadujúcom opravu, údržba domu bola zanedbaná, niektoré prvky krátkodobej životnosti sú poškodené. Životnosť domu znalkyňa stanovuje na 100 rokov. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Miesto konania dražby:
Čas konania dražby: .. bude stanovené čoskoro!
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 18 800,-EUR
Vyvolávacia cena: 18 800,-EUR
Minimálne prihodenie: 200,-EUR
Dražobná zábezpeka: 5 000,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

bude stanovené čoskoro!

Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
.. bude stanovené čoskoro!
Vyvolávacia cena
18 800,-EUR
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-EUR