Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu ohľadom šírenia sa ochorenia COVID-19 je potrebné sa pri vstupe do miestnosti, v ktorej sa koná dražba, preukázať antigénovým alebo PCR testom s negatívnym výsledkom nie starším ako 10 dní (počet dní sa mení v závislosti od rozhodnutia RUVZ) a je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

 

Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 141, Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor, okres Brezno, obec Mýto pod Ďumbierom, katastrálne územie Mýto pod Ďumbierom a to:

 

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 1129, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 238 m2

Stavby

Rekreačná chata so súpisným číslom 416, postavená na parcele číslo 1129

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom a súčasťami tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby:

Hodnotená stavba súp. č. 416 p.č. 1129:

 • stavba s jedným nadzemným podlažím, stavba s plytkou sedlovou strechou (bez možnosti zobytnenia),
 • vlastný vstup do objektu z vlastného pozemku, vstup na pozemok z verejne užívaného pozemku,
 • stavba určená pre rekreáciu a oddych,
 • stavba v evidencii katastra je vedená popisne aj polohopisne, evidovaná s kódom užívania „19 – rekreačná chata“

Umiestnenie stavby:

Stavba rekreačnej chaty je umiestnená v katastrálnom území Mýto pod Ďumbierom, lokalita na úpätí Nízkych Tatier v povodí potoka Štiavnička. Oceňovaná stavba je umiestnená v rekreačnej lokalite územia v doline Mlynská v tesnej blízkosti lesnej nespevnenej komunikácie, neďaleko stavby miestny potok. Územie s prevahou stavieb na rekreáciu a oddych, v bezprostrednej blízkosti bez občianskej vybavenosti (obchody, služby a pod.), do centra obce Mýto pod Ďumbierom autom do 5-10 min. za bežnej premávky. Prístup ku hodnotenej nehnuteľnosti je zjazdom zo štátnej cesty do lokality Mlynná, stavba prístupná cestou s prašným povrchom a prejazdom mostíkom cez miestny potok Štiavnička. Prístupové komunikácie umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve tretích osôb, na prístupových pozemkoch nie je evidované vecné bremeno prístupu v prospech stavby s.č. 416, resp. ku p.č. 1129.

Územie bez zaťaženia hlukom, prašnosťou od dopravy, v blízkosti stavby sa nevyskytuje žiadna výrobná ani skladová prevádzka.

Napojenie stavby na inžinierske siete:

V zmysle stavebného zákona sú prípojky inžinierskych sietí neoddeliteľnou súčasťou stavby a slúžia stavbe, ku ktorej bolo vydané stavebné povolenie. Zdieľajú právny režim hlavnej stavby, a to aj v prípade, ak boli realizované následne po dokončení stavby, pričom rok opotrebenia začína rokom preukázateľného, resp. predpokladaného začiatku k jeho (ich) užívania.

-zásobovanie stavby vodou – stavba je zásobovaná iba úžitkovou vodou z potoka, pri potoku vsadená záchytná plastová skruža, hladina vody v nádrži je na úrovni hladiny potoka, z nádrže je zemou vedená polyuretánová hadica do stavby, voda sa čerpá do stavby malým prenosným domovým čerpadlom (informácia zástupcu vlastníka), v deň miestneho šetrenia čerpadlo nebolo na stavbe (jedná sa o nezabudovaný prvok). Záchytná plastová  skruža nie je predmetom posudku, a teda ani predmetom dražby, nakoľko nebolo preukázané vlastníctvo k tejto záchytnej plastovej nádrži.

- kanalizačná prípojka – stavba odkanalizovaná do ČOV, pôvodne bola stavba odkanalizovaná do žumpy, prípojka kanalizácie je predmetom posudku, ČOV nie je predmetom posudku, a teda ani predmetom dražby, nakoľko neboli predložené žiadne doklady k preukázaniu vlastníka tejto vodnej stavby, podľa dostupných informácií bola ČOV postavená vlastníkom susednej stavby

-dažďová kanalizácia – zo strechy odvedená strešnými žľabmi a zvodmi voľne na terén

-prípojka NN – stavba napojená na miestny rozvod NN

-prípojka plynu – v danom území bez možnosti napojenia na plyn

-vykurovanie stavby a príprava TÚV – stavba vykurovaná krbom s teplovzdušným výfukom

 

Riziká s užívaním nehnuteľnosti:

V stavbe boli odmontované prvky – kuchynská linka, sporák, umývadlo, batérie.

 

POPIS STAVBY

Jedná sa o prízemnú stavbu samostatne stojacu. Stavba rekreačnej chaty je vybudovaná ako typizovaná rekreačná chata typ L-24. Pôdorys obdĺžnikového tvaru s malým výrezom na jednej strane, kde sú umiestnené vstupné betónové schody. Stavba s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia, osadená s vyvýšenými základmi a podmurovkou, táto skutočnosť je využitá čiastočne s vytvorením priestoru na uskladnenie dreva (svetlá výška 1,00 m /plocha 1,20*1,20). Zo zadnej strany stavby je pristavaná drevená stavba (hodnotím ju ako „drobnú stavbu“), slúži pre uskladnenie dreva. Strecha plytká sedlová, bez možnosti zobytnenia.

Dispozícia prízemia: vstup cez vonkajšie schody do komunikačného priestoru uzavretej verandy. Ďalšie priestory – kuchyňa, spálňa, obývacia izba s krbom, krytá otvorená terasa, sociálne zázemie – chodba, sprcha, WC.

 

STAVEBNOTECHNICKÉ PREVEDENIE STAVBY

 • základové konštrukcie pásové z prostého betónu prekladané kameňom, s vodorovnou izoláciou,
 • nosné stenové konštrukcie – montované z veľkoplošných drevených panelov s tepelnou izoláciou, obvodová konštrukcie z exteriéru obitá drevom
 • deliace priečky – montované panely bez izolácie,
 • strop – montovaný drevený s rovným podhľadom,
 • strecha – sedlová plytká,
 • krytina – plech s náterom,
 • klampiarske konštrukcie – z plechu s náterom,
 • úprava exteriérových plôch obvodového muriva – drevený obklad,
 • výplne otvorov – okná v prevažujúcej miere zdvojené len na verande jednoduché zasklenie, drevené okenice na všetkých oknách okrem verandy, dvere rámové plné alebo čiastočne presklené, v sociálnom zázemí (sprcha, WC – bez dverí),
 • úprava interiérových stien a stropov hladkými omietkami, v miestach so zvýšeným namáhaním vlhkosťou prípadne dopadom gravitačnej vody sú steny doplnené keramickým obkladom,
 • podlahové konštrukcie – doskové s povrchovou úpravou lakovaním,
 • vybavenie kúpeľne – sprcha, keramické umývadlo, WC kombi (umývadlo, WC a batérie – demontované),
 • vybavenie kuchyne – priestor kuchyne bez vybavenia,
 • vykurovanie – krbom a teplovzdušným výfukom z krbu,
 • elektroinštalácia – domový rozvod NN umelého osvetlenia a zásuvkový rozvod, automatické istenie (poistky), poistková skriňa umiestnená na fasáde zo zadnej strany stavby

 

Opis stavu predmetu dražby:

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako „stojí a leží“. Zameranie pozemku nebolo vykonané, nakoľko jeho výmera je daná výlučne z údajov evidovaných na liste vlastníctva, ktorý je verejnou listinou a výmery parciel uvádzané na nej  sú súčasne hodnoverným a záväzným údajom katastra za podmienok uvedených v § 70 ods. 2 zák.č. 162/1995 Z.z. v platnom znení.

Porovnanie dokumentácie (projekt stavby, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) so skutkovým stavom pre jej absenciu nebolo vykonané, zistený stav v deň miestneho šetrenia  a informácie od zástupcu vlastníka je aplikovaný v Znaleckom posudku č. 320/2020 zo dňa 19.11.2020, ktorý vypracovala Ing. Jarmila Šinkovičová zapísaná v zozname znalcov a tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 913374.

 

Miesto konania dražby: Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom číslo 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom (prízemie, veľká sála)
Čas konania dražby: 14.05.2021 11:30 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 40.200,-€
Vyvolávacia cena: 40.200,-€
Minimálne prihodenie: 200,-€
Dražobná zábezpeka: 12.060,-€
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

 

Obhliadka predmetu dražby:         1. termín:       23.04.2021 o 13:00 hod.

                                                            2. termín:       07.05.2021 o 13:00 hod.

Miesto obhliadky:                   Mýto pod Ďumbierom č. 416, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

 

Miesto konania dražby
Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom číslo 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom (prízemie, veľká sála)
Dátum a čas dražby
14.05.2021 11:30 hod.
Vyvolávacia cena
40.200,-€
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-€