Predmetom dražby sú:

  • nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 434, Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, okres Galanta, obec Trstice, katastrálne územie Trstice a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 2313/52, druh pozemku: záhrada o výmere 962 m2

parcelné číslo 2313/255, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 538 m2

Stavby

Rodinný dom so súpisným číslom 97, postavený na parcele číslo 2313/255.

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Miesto konania dražby: Obecný úrad Trstice, Trstice č. 667, 925 42 Trstice
Čas konania dražby: 29.06.2021 11:30 hod.
Vyvolávacia cena: 122 000,-€
Miesto konania dražby
Obecný úrad Trstice, Trstice č. 667, 925 42 Trstice
Dátum a čas dražby
29.06.2021 11:30 hod.
Vyvolávacia cena
122 000,-€
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
500,-€