Predmetom dražby sú nehnuteľnosti rodinný dom - chata v rekreačnej oblasti Brezna (vstupnej brány do turisticky atraktívnej lokality Diel):

  • nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 2222, Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor, okres Brezno, obec Brezno, katastrálne územie Brezno a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 1473, druh pozemku: záhrada o výmere 2843 m2

parcelné číslo 1474, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 233 m2

 

Stavby

Rodinný dom so súpisným číslom 341, postavený na parcele číslo 1474.

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Miesto konania dražby: Dom kultúry Brezno, Švermova 7, 977 01 Brezno (2. poschodie, zasadacia miestnosť)
Čas konania dražby: 31.05.2022 12:30 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 35.100,-EUR
Vyvolávacia cena: 30.000,-EUR
Minimálne prihodenie: 500,-EUR
Dražobná zábezpeka: 5.000,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby:       1. termín:       29.04.2022 o 11:00 hod.

                                                          2. termín:       11.05.2022 o 14:00 hod.

Miesto obhliadky: Stromová 341/29, 977 01 Brezno

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

Miesto konania dražby
Dom kultúry Brezno, Švermova 7, 977 01 Brezno (2. poschodie, zasadacia miestnosť)
Dátum a čas dražby
31.05.2022 12:30 hod.
Vyvolávacia cena
30.000,-EUR
Minimálne prihodenie
500,-EUR