Predmetom opakovanej dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 1734, Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, okres Lučenec, obec Mýtna, katastrálne územie Mýtna, a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

parcelné číslo 91/11                Zastavaná plocha a nádvorie             vo výmere 360 m2

parcelné číslo 91/29                Záhrada                                             vo výmere 346 m2

 

Stavby:

súpisné číslo 187 na parcele číslo 91/11, druh stavby: 10 – Rodinný dom, popis stavby: Rodinný dom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1.

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:

Predmetom dražby je rodinný dom súp. č. 187, ktorý je situovaný v zastavanom území obce Mýtna, okres Lučenec. Lokalita, v ktorej sa rodinný dom nachádza je tvorená zástavbou porovnateľných rodinných domov situovaných popri hlavnej ceste. Dom sa nachádza neďaleko centrálnej časti obce. Od okresného mesta Lučenec je obec vzdialená cca 20 km. Rodinný dom slúži na bytové účely a nie je predpoklad, že by bol využívaný na iný účel. Terén je rovinatý.

 

Popis stavby:

Rodinný dom má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Dom je jednou časťou dvojdomu a pozostáva z jednej bytovej jednotky. Má obdĺžnikový pôdorysný tvar. Strecha domu je plochá s živičnou natavovanou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.
Stavebno - technický popis:

1. Podzemné podlažie:

 • Osadenie do terénu - v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m
 • Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie – tehlové
 • Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické
 • Schodisko - cementový poter
 • Výplne otvorov - okná - jednoduché drevené alebo oceľové
 • Podlahy - cementový poter
 • Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn – 0
 • Vnútorné rozvody vody - zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický – 0
 • Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
 • Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

1. Nadzemné podlažie

 • Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
 • Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie – tehlové
 • Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické
 • Schodisko - keramická dlažba
 • Strecha - ploché strechy - dvojplášťové; krytiny na plochých strechách - z asfaltových natavovaných pásov; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
 • Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit
 • Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
 • Výplne otvorov - okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením
 • Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
 • Vybavenie kúpeľní - záchod - splachovací bez umývadla
 • Ostatné vybavenie - vráta garážové - rámové s výplňou
 • Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovodné s panelovými radiátormi; zdroj vykurovania - plynový kotol ústredného vykurovania
 • Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač plynový
 • Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
 • Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
 • Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

2. Nadzemné podlažie

 • Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové
 • Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické
 • Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit
 • Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky
 • Výplne otvorov - okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením
 • Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
 • Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovodné s panelovými radiátormi
 • Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
 • Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
 • Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná

 

Popis podlaží:

1. Podzemné podlažie:

Bývalá kotolňa - zaplavená (v čase konania obhliadky k ZP 122/2018 Ing. Jarmila Dobaiešová), voda stála vo výške 30 cm, plynový kotol a ležatý el. bojler boli demontované a nie sú predmetom ohodnotenia.

1. Nadzemné podlažie:

 • vstup do rodinného domu cez vonkajšie betónové schody s podestou z terazzo dlažby (poškodenej)
 • zádverie - podlaha z keramickej dlažby (2014), plastové dvere s izolačným dvojsklom
 • chodba - podlaha z keramickej dlažby (2014)
 • samostatné WC s umývadlom (pôvodné) - podlaha z keramickej dlažby, keramický obklad steny, 1* combi WC
 • sklad - podlaha betónová, plastové okno, nové omietky stien a stropu
 • izba - podlaha betónová, plastové okno, nový panelový radiátor, nové omietky stien a stropu
 • kuchyňa bez vnútorného vybavenia (2014) - podlaha z keramickej dlažby, keramický obklad steny za budúcou kuchynskou linkou, plastové okno, panelový radiátor, 1* nový plynový kotol, 1* plynový ohrievač TÚV (bojler)
 • schody do 1. PP s povrchom z cementového poteru
 • schody do 2. NP s povrchom z keramickej dlažby

2. Nadzemné podlažie – popis 2. NP je totožný s popisom 1. NP.

 

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 39,12 m2. Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 85,74 m2. Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 85,74 m2. Celková zastavaná plocha je 210,6 m2.

 

Popis príslušenstva:

Základy oplotenia sú betónové prekladané kameňom po celej dĺžke oplotenia. Šírka oplotenia je 45 cm, podmurovka z lomového kameňa šírky do 45 cm. Výplň oplotenia je drevené zvislá v oceľovom ráme.

Kopaná studňa z betónových skruží je situovaná na pozemku parc. č. 91/29 za rodinným domom. Zásobuje rodinný dom pitnou vodou. Studňa je užívaná od roku 1975.

Monolitická železobetónová žumpa s oceľovým poklopom je situovaná na pozemku parc. č. 91/11. Obstavaný priestor žumpy je 5 m3.

Vonkajšie vstupné schody slúžia na vstup do rodinného domu zo zadnej časti. Nášľapnú vrstvu tvorí terazzo dlažba.

 

Riziká spojené s využívaním nehnuteľností:

Na liste vlastníctva č. 1734 sú zapísané poznámky a evidované ťarchy. Na nehnuteľnosť sa viažu vecné práva tretích osôb vo forme záložného práva, čo má vplyv na všeobecnú hodnotu ohodnocovanej nehnuteľností a jej predajnosť.  Žiadne iné riziká spojené s nehnuteľnosťou nie sú znalkyni známe.

Opis stavu predmetu dražby: 
Dom bol počas obhliadky v zlom technickom stave vyžadujúcom rekonštrukciu. Na 1. PP je porušené a premočené murivo. Poškodenie je spôsobené stojatou vodou. V čase konania obhliadky voda na 1. PP nestála, avšak poškodenie bolo zrejmé. Na dome sú taktiež poškodené vonkajšie omietky, klampiarske konštrukcie, garážové vráta. Ohodnocovaný rodinný dom bol podľa potvrdenia obce daný do užívania v roku 1998. V roku 2014 bol dom zrekonštruovaný a zmodernizovaný (nové vnútorné rozvody vody, kanalizácie, nové rozvody elektriny, nové kúpeľne s novými zariaďovacími predmetmi, nové hladké omietky stien a stropov, nové plastové okná, nové podlahy z keramickej dlažby v miestnostiach príslušenstva). Dom bol v čase obhliadky neudržiavaný, neobývaný. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
 
Miesto konania dražby:
Čas konania dražby: ..
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 25 800,-EUR
Vyvolávacia cena:
Minimálne prihodenie: 200,-EUR
Dražobná zábezpeka: 6 000,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby:

 

Miesto obhliadky:   Mýtna s.č. 187, 985 53 Mýtna

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom v mieste obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

 

Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena

Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-EUR