Predmetom opakovanej dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 617, Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta, a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 1938, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2

parcelné číslo 1942, druh pozemku: Záhrada o výmere 266 m2

Stavby

súpisné číslo 575 na pozemku parcelné číslo 1938, druh stavby: 10 – Rodinný dom, popis stavby: Rodinný dom

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2.

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/2.

 

Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k rodinnému domu, situovaného v zastavanom území obce Pribeta, katastrálne územie Pribeta, okres Komárno v pokojnej lokalite tvorenej prevažne zástavbou rodinných domov. Pozemok na ktorom ohodnocovaný rodinný dom stojí je rovinatý, prístupný po spevnej komunikácii cez pozemok vo vlastníctve iných osôb, resp. cez nespevnený pozemok vo vlastníctve vlastníka rodinného domu. Na pozemku sú dostupné inžinierske siete: plyn a elektrina. Terén v mieste stavby je rovinatý. Dom je zásobovaný vodou zo studne, odkanalizovaný je do žumpy. Občianska vybavenosť zodpovedá veľkosti obce. Konfliktné skupiny obyvateľov neboli počas obhliadky zaznamenané.

 

Popis stavby:

Jedná sa o samostatne stojaci dom s jedným nadzemným podlažím. Dom bol využívaný ako dielňa, čomu zodpovedá dispozícia a zariadenie domu. Ako rodinný dom by mohol byť využívaný po prestavbe. Je predpoklad, že by mohlo dôjsť k zmene využitia domu na dielňu. Dispozičné riešenie: 1. NP: dielňa, kancelária, kúpeľňa, sklad, chodba a dielňa. Technické riešenie: Dom je osadený do terénu v priemernej hĺbke do 50 cm bez zvislej izolácie. Základové konštrukcie sú železobetónové. Murovaný je z pálenej tehly. Vnútorné priečky sú murované. Vnútorné omietky vápenné. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolitová omietka. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s rovným podhľadom, strecha je stanová s krytinou z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu Podlahy v dielni, sklade a chodbe tvorí cementový poter, v kancelárii a kúpeľni je keramická dlažba. Vstup do domu tvorí oceľová dvojkrídlová brána, interiérové dvere sú na báze dreva. Okná sú plastové okno s izolačným dvojsklom. V kúpeľni je keramická WC kombi misa, sprchový kút a keramické umývadlo, na stenách je keramický obklad. Dom je napojený na elektrinu z verejnej siete, vodu zo studne a odkanalizovaný je do žumpy. K domu bola v zadnej časti zrealizovaná prístavba, ktorá je prístupná priamo z domu chodbou. Prístavba bola zrealizovaná podľa odborného odhadu a použitých stavebných materiálov v roku 2000. Je murovaná. Strecha je pultová. Povrchovú vrstvu podlahy tvorí cementový poter. je v nej dielňa. Zastavaná plocha rodinného domu je 143,35 m2.

 

Popis príslušenstva:

Prípojka vody: vybudovaná v roku 1958, podľa slov zástupcu spoluvlastníka je zdrojom vody studňa. Životnosť znalkyňa stanovuje odborným odhadom na 65 rokov.

Prípojka kanalizácie: vyhotovená v roku 1958, z rodinného domu do žumpy. Životnosť znalkyňa stanovuje odborným odhadom na 65 rokov.

Prípojka NN: vybudovaná v roku 1958 ako vzdušná zo stĺpu pri komunikácii.

Žumpa: vybudovaná v roku 1958. Životnosť znalkyňa stanovuje odborným odhadom na 80 r.

Prípojka plynu: vybudovaná v roku 1985. Životnosť znalkyňa stanovuje odborným odhadom na 50 rokov.

Spevnené plochy: vybudované v roku 1958. Tvoria prístup k dielni. Životnosť znalkyňa stanovuje odborným odhadom na 65 rokov.

 

Riziká spojené s využívaním nehnuteľností:

Na liste vlastníctva číslo 617 sú zapísané poznámky. Na nehnuteľnosť sa viažu vecné práva tretích osôb vo forme záložného práva, čo má vplyv na všeobecnú hodnotu ohodnocovanej nehnuteľností a jej predajnosť. Ohodnocovaný rodinný dom pôdorysne zasahuje aj do parc. č. 1939/2 a jeho časť (podľa slov zástupcu spoluvlastníka prístavba k RD) zasahuje do parc. č. 1937. Žiadne iné riziká spojené s nehnuteľnosťou nie sú znalkyni známe.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Dom bol podľa dostupných dokladov daný do užívania v roku 1958 ako rodinný dom. Využívaný bol na spracovanie dreva resp. výrobu drevených výrobkov. Je v zanedbanom technickom stave, nevykurovaný. Opotrebenie zodpovedá veku domu. Dom v súčasnosti nie je vhodný na účel, na ktorý je určený - na rodinné bývanie. Životnosť domu znalkyňa stanovuje na 80 rokov za predpokladu pravidelnej údržby. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

Miesto konania dražby: Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Čas konania dražby: 16.08.2023 11:00 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 7 200,-EUR
Vyvolávacia cena: 5 400,-EUR
Minimálne prihodenie: 200,-EUR
Dražobná zábezpeka: 1 500,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

1. termín:       31.07.2023 o 11:30 hod.

2. termín:       07.08.2023 o 13:00 hod.


Miesto obhliadky: Komárňanská ulica s.č. 575, 946 55 Pribeta

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom v mieste obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
16.08.2023 11:00 hod.
Vyvolávacia cena
5 400,-EUR
Minimálne prihodenie
200,-EUR