Predmetom prvej opakovanej dražby (2. kolo) sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 5626, Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, okres Malacky, obec Gajary, katastrálne územie Gajary, a to:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parcelné číslo 465/12, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2
parcelné číslo 465/13, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 504 m2

Stavby
súpisné číslo 1132 na pozemku parcelné číslo 465/12, druh stavby: 10 – Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/14.

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/14.

Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/14 k rodinnému domu, ktorý je situovaný v okrajovej časti obce, v lokalite so zástavbou porovnateľných rodinných domov. Rodinný dom podľa potvrdenia obce postavený a daný do užívania pred rokom 1976. Podľa vyjadrenia spoluvlastníkov bol užívaný od roku 1920. Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Gajary, v zástavbe porovnateľných rodinných domov so štandardným vybavením. Dom nie je zaťažený nadmernou hlučnosťou alebo prašnosťou. Pozemok, na ktorom sú stavby postavené je rovinatý, prístupný z obecnej komunikácie cez pozemok vo vlastníctve iných osôb. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli počas obhliadky zaznamenané. Zastavaná plocha rodinného domu podľa znaleckého posudku je 189 m2.

Popis stavby:
Jedná sa o jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia s valbovou strechou. Vzhľadom na použité materiály a technológie, technický stav domu a jeho opotrebenie k dátumu obhliadky, znalkyňa konštatuje, že dom mohol byť postavený v tomto období. Obhliadka domu jej bola umožnená len čiastočne, preto dispozičné riešenie resp. vybavenosť niektorých miestností len predpokladá na základe jej skúseností pri ohodnocovaní porovnateľných nehnuteľností. K pôvodnému rodinnému domu boli počas jeho užívania vyhotovené prístavby. Tieto však nie sú zapísané na liste vlastníctva a neboli mi poskytnuté žiadne podklady, stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie, vzhľadom na túto skutočnosť prístavby neohodnocuje. Rodinný dom je založený na kamenných základoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plných pálených tehál, rovnako aj deliace priečky. Vodorovné nosné konštrukcie sú drevené trámové s rovným podhľadom. Úpravu vonkajších povrchov tvorí striekaný brizolit. Dom nie je zateplený. Strecha domu je sedlová so škridlovou jednodrážkovou krytinou. Výplne okenných otvorov tvoria prevažne plastové okná s izolačným dvojsklom, vstupné dvere do domu sú taktiež plastové. Interiérové dvere sú hladké alebo presklené v oceľových zárubniach. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápennocementová hladká omietka. Podlahy sú prevažne palubovky a keramická dlažba. V jednej z kúpeľní je sprchový kút, keramické umývadlo a dve keramické WC misy. Znalkyňa predpokladá, že v dome je ešte jedna kúpeľňa s podobným vybavením. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Vykurovanie je lokálne na tuhé palivá. Príprava TÚV je elektrickým zásobníkovým ohrievačom.

Riziká spojené s využívaním nehnuteľností:
Na liste vlastníctva č. 5626 nie sú zapísané poznámky ani evidované ťarchy. Prístup k nehnuteľnostiam je v súčasnosti možný len cez pozemok vo vlastníctve iných osôb. K domu boli vyhotovené prístavby, ktoré nie sú zakreslené na katastrálnej mape a znalkyni nebolo predložené ani stavebné povolenie, ani kolaudačné rozhodnutie. Žiadne iné riziká spojené s nehnuteľnosťou nie sú znalkyni známe

Opis stavu predmetu dražby:
Dom je v technickom stave zodpovedajúcom veku a mierne zanedbanej údržbe. Vyžaduje čiastočnú sanáciu. Statické poruchy na dome neboli pozorované. Dom bol užívaný od roku 1920. Životnosť stanovuje znalyňa odborným odhadom na 140 rokov.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Miesto konania dražby: Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Čas konania dražby: 16.08.2023 12:15 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 6 700,-EUR
Vyvolávacia cena: 3 350,-EUR
Minimálne prihodenie: 100,-EUR
Dražobná zábezpeka: 1 000,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

1. termín:  01.08.2023 o 11:00 hod.

2. termín:  15.08.2023 o 12:30 hod.


Miesto obhliadky: Na Riadku 1132/97B, 900 61 Gajary

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o obhliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom v mieste obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
16.08.2023 12:15 hod.
Vyvolávacia cena
3 350,-EUR
Minimálne prihodenie
100,-EUR