Predmetom dražby je:

  • nehnuteľnosť evidovaná na liste vlastníctva číslo 684, Okresným úradom Tvrdošín, katastrálny odbor, okres Tvrdošín, obec Suchá Hora, katastrálne územie Suchá Hora a to:

rodinný dom so súpisným číslom 121, postavený na parcele číslo 254.

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Pozemok pod stavbou rodinným domom so súpisným číslom 121 NIE JE predmetom dražby.

 

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp.č. 121 stojí na pozemku C KN par.č. 254 v k.ú. Suchá Hora v obci Suchá Hora v uličnej zástavbe rodinných domov. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba s.č. 121, nie je evidovaný na liste vlastníctva. Dom je murovaný s dvoma nadzemnými podlažiami, v súčasnosti odpojený od elektrickej energie a verejného vodovodu. Kanalizácia je napojená na žumpu. Prístup je zo spevnenej komunikácie. Dom bol postavený podľa potvrdenia obce okolo roku 1974. V prvom nadzemnom podlaží je chodba, schodište, letná kuchyňa, práčovňa, garáž, izba. V druhom nadzemnom podlaží je chodba, schodište, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC a tri izby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom nie je dokončený. Nie je osadené zariadenie kuchyne v obidvoch podlažiach, kúpeľne v druhom podlaží, nie sú zhotovené všetky omietky. V súčasnosti nie je obývaný.

 

Riziká s užívaním nehnuteľnosti:

Nezistené.

Miesto konania dražby: Motel Gomáš, Pri Váhu 1/1, 034 91 Hubová (prízemie, malý salónik)
Čas konania dražby: 28.02.2022 13:45 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 38.000,-EUR
Vyvolávacia cena: 19.000,-EUR
Minimálne prihodenie: 200,-EUR
Dražobná zábezpeka: 5.000,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby:       1. termín:       08.02.2022 o 12:00 hod.

                                                          2. termín:       19.02.2022 o 12:00 hod.                   

 

Miesto obhliadky:                          č. d. 121, 027 13 Suchá Hora

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

Miesto konania dražby
Motel Gomáš, Pri Váhu 1/1, 034 91 Hubová (prízemie, malý salónik)
Dátum a čas dražby
28.02.2022 13:45 hod.
Vyvolávacia cena
19.000,-EUR
Minimálne prihodenie
200,-EUR