Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 6373, Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor, okres Ružomberok, obec Ružomberok, katastrálne územie Ružomberok a to:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parcelné číslo 4363, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1218 m2
Stavby
súpisné číslo 1923 na pozemku parcelné číslo 4363, druh stavby: 9 – bytový dom, popis stavby Obytný dom
Byty
byt č. 93 na 7. p., vchod číslo 46 v obytnom dome so súpisným číslom 1923
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 767/71821,
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4.

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/4.

Opis predmetu dražby:
Bytový dom súp. č. 1923  stojí na par.č. 4363 v  k.ú. Ružomberok na  ulici  I. Houdeka  na sídlisku Baničné. Dom  má podzemné podlažie a osem nadzemných podlaží. V podzemnom podlaží  sú 3 práčovne, 6 sušiarní, 2 žehliarne, 6 kočikární, 6 miestností pre bicykle, 3 miestnosti pre upratovačky + 3 WC, miestnosť pre meranie ÚK a pivničné kobky, chodby, schodište a výťahové šachty. Bytový dom je prístupný z asfaltového chodníka a parkoviska pred domom. Na sídlisku je  obchodná vybavenosť, služby.  Dostupnosť do centra je do 10 min. cesty autom. K zastávke autobusu do 2 min. cesty peši. 

Popis stavby
Bytový dom je napojený na elektrickú energiu, verejný vodovod,  verejnú kanalizáciu, diaľkové ústredné vykurovanie. Dom je panelový systému NKS - PS ZA, konštrukčnej hrúbky obvodových stien 33 cm. Založený je na základových pásoch. Zvislé konštrukcie sú panelové. Deliace konštrukcie panelové. Stropy železobetónové prefabrikované. Schody montované s povrchom liate terazo. Dom je  s plochou strechou, krytina z hydroizolačnej fólie, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Dom je zateplený extrudovanými polystyrénovými doskami so silikátovou omietkou. Vnútorné omietky vápenné hladké. Dvere spoločných priestorov hladké a zasklené. Vstupné dvere plastové. Okná spoločných priestorov plastové. Okná na bytoch plastové. Podlaha prevláda betónová s poterom. V práčovni je keramická dlažba. Elektroinštalácia svetelná a motorická . Dom je opatrený  bleskozvodom. Vykurovanie ústredné  vykurovacie telesá z oceľových radiátorov.  Výťah je pre tri osoby. Dom je užívaný  od roku 1980. Dom bol v roku 2007 zateplený  menená bola krytina.

Popis bytu
Byt č. 93 je umiestnený na siedmom poschodí vo vchode č. 46 v strednej  sekcii. Pozostáva z troch  izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby, predsiene, špajze, šatníka, lódžie. K bytu patrí aj pivnica umiestnená v podzemnom podlaží. Nosné steny bytu sú panelové, deliace steny panelové. Vnútorná úprava povrchu vápenné omietky hladké. Dvere sú  hladké a zasklené. Okná plastové.  Vykurovanie ústredné, radiátory plechové Elektroinštalácia  je svetelná a motorická istená automatmi. Rozvod teplej a studenej vody. Kanalizácia z plastového potrubia. Teplá voda je dodávaná z centrálneho zdroja. Do bytu je privedená káblová televízia, domáci telefón s vrátnikom. 

Podlahová plocha bytu: 76,72 m2 + Loggia 3,39 m2

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, A. Bernoláka 5185/6, Ružomberok 034 01
Čas konania dražby: 15.07.2022 11:00 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 24 400,-EUR
Vyvolávacia cena: 24 400,-EUR
Minimálne prihodenie: 200,-EUR
Dražobná zábezpeka: 7 000,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

1. termín: 14.06.2022 o 14:00 hod.
2. termín: 08.07.2022 o 12:00 hod.

Miesto obhliadky: Ivana Houdeka 1923/46, 034 01 Ružomberok

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o obhliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred bytovým domom v mieste obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

Miesto konania dražby
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, A. Bernoláka 5185/6, Ružomberok 034 01
Dátum a čas dražby
15.07.2022 11:00 hod.
Vyvolávacia cena
24 400,-EUR
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-EUR