Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 88, Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, okres Galanta, obec Dolný Chotár, katastrálne územie Dolný Chotár, a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 134/15              Zastavaná plocha nádvorie vo výmere 400 m2

parcelné číslo 134/21              Orná pôda vo výmere 611 m2

 

Stavby

rodinný dom so súpisným číslom 95, postavený na parcele číslo 134/15, druh stavby: 10 – Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1.

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:

Predmetom dražby je rodinný dom súp. č. 95, postavený na pozemku parc. č. 134/15 v k.ú. Dolný Chotár, okres Galanta v zastavanom území obce, tvorenej prevažne zástavbou rodinných a bytových domov, v zástavbe porovnateľných rodinných domov so štandardným vybavením. Obec Dolný Chotár leží v Podunajskej nížine pri Čiernej vode. Jej chotár sa nachádza medzi malým Dunajom a doň ústiacou Čiernou vodou. Orientácia domu je čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná. Dom nie je zaťažený nadmernou hlučnosťou alebo prašnosťou. Pozemok, na ktorom sú stavby postavené je rovinatý, prístupný z obecnej komunikácie, oplotený. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli počas obhliadky zaznamenané.

 

Popis stavby:

Dom pozostáva z jedného nadzemného podlažia, neobytného podkrovia a je kompletne podpivničený. Osadený je v rovinatom teréne.

 

Dispozícia rodinného domu: Vstup do domu je vonkajším predloženým schodiskom. 1. PP: schodisko, chodba, garáž, technická miestnosti, 3 miestnosti 1. NP: zádverie, hala, kuchyňa, komora,3 obytné miestnosti, kúpeľňa, WC Konštrukčné a stavebno – technické riešenie:Technické riešenie: Dom je založený na betónových základoch s vodorvnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované, deliace konštrukcie sú taktiež murované. Stropy sú betónové monolitické s rovným podhľadom. Schodisko je betónové s úpravou stupňov z keramickej dlažby. Strecha je sedlová s pálenou škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolitová omietka, úpravu vnútorných povrchov vápennocementová omietka hladká. Okná sú pôvodné drevené s exteriérovými žalúziami. Dvere sú na báze dreva v oceľových zárubniach. Podlahy tvorí prevažne linoleum a keramická dlažba. V kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo. Vo WC je keramická WC misa a umývadielko. V kúpeľni a vo WC je keramický obklad stien. V kuchyni bola kuchynská linka, ktorá však v čase obhliadky bola demontovaná. Za linkou je keramický obklad. Dom je napojený na elektrinu z verejnej siete, vodou je zásobovaný zo studne, odkanalizovaný je do žumpy. Vykurovanie a príprava TÚV je na tuhé palivá. Vykurovanie teplovodné s distribúciou tepla prostredníctvom panelových radiátorov. Zastavaná plocha        1. PP je 178,47 m2.  Zastavaná plocha 1. NP je 178,47 m2.

 

Popis príslušenstva

Oplotenie od ulice pozostáva z betónového prahu medzi stĺpikmi a drevenej výplne. V oplotení je bránka a brána. Kopaná studňa bola vyhotovená v roku 1989. Zásobuje rodinný dom pitnou vodou. Prípojka vody zo studne do rodinného domu bola vyhotovená v roku 1989. Monolitický železobetónová žumpa sa nachádza vedľa rodinného domu. Objem žumpy je 12 m3. Kanalizačná prípojka z domu do žumpy zabezpečuje odkanalizovanie rodinného domu. Vyhotovená bola v roku 1989. Elektrická prípojka bola vyhotovená v roku 1989 ako zemná.

 

Riziká spojené s využívaním nehnuteľností:

Na liste vlastníctva číslo 88 sú zapísané poznámky a evidované ťarchy viď. LV č. 88 v prílohe znaleckého posudku. Žiadne iné riziká spojené s nehnuteľnosťou nie sú znalkyni známe

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom podľa dostupných údajov daný do užívania v roku 1989. Dom je posledných cca 25 rokov neobývaný a jeho údržba bola zanedbaná. Životnosť znalkyňa stanovuje odborným odhadom na 80 rokov. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

Miesto konania dražby: Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Čas konania dražby: ..
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 48 400,-EUR
Vyvolávacia cena: 48 400,-EUR
Minimálne prihodenie: 200,-EUR
Dražobná zábezpeka: 14 000,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom v mieste obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
48 400,-EUR
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-EUR