Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 447, Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, okres: Galanta, obec: Šalgočka, katastrálne územie Šalgočka, a to:
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
parcelné číslo 599/21, druh pozemku: Orná pôda o výmere 21 580 m2
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2

a

nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 248, Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, okres: Galanta, obec: Šalgočka, katastrálne územie Šalgočka, a to:
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
parcelné číslo 560, druh pozemku: Orná pôda o výmere 5 528 m2
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 20/60.

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckych podieloch 1/2 a 20/60.

 

Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:
Podľa územnoplánovacej informácie obce Šalgočka, predmet dražby – pozemky sa nachádzajú mimo zastaveného územia obce označené ako poľnohospodárska pôda. Pozemky sú rovinaté – mierne svahovitého charakteru. V blízkosti pozemkov sa nenachádzajú inžinierske siete resp. na ich hranici, pozemky sú využívané podľa druhu pozemku – orná pôda.

PÔDNE POMERY - Agronomicko-pôdoznalecká charakteristika:
Pozemky sú podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky vedené v kóde: Kód BPEJ – 0138405, prevládajúcim.
Hlavná pôdna jednotka (38) - RMa, ČMae, regozeme kultizemne a černozeme kultizemne, erodovane zo spraši, ornica regozeme je vytvorená orbou spraše po eróznom zmytí pôdneho profilu, v komplexe prevládajú regozeme (> 50 %), stredne ťažké.
Svahovitosť a expozície: - 1-2 Rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie 1°–3°.
Mierny svah 3°–7°.
Skeletovitosť: 3 Silne skeletovité pôdy.
Hĺbka pôdy: - 0 Hlboké pôdy (60 cm a viac).
Zrnitosť pôdy: - Stredne ťažké pôdy - ľahšie (piesočnatohlinité).

Opis stavu predmetu dražby:
Pozemky sú súčasťou pôdnych dielov LPIS – KD Rišňovce 8401/1, v užívaní Jozef Kotúček, KD Rišňovce 8401/1, v užívaní RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo. Predmet dražby – pozemky sú v dobrom stave. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Miesto konania dražby: Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Čas konania dražby: ..
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 14 900,-EUR
Vyvolávacia cena: 14 900,-EUR
Minimálne prihodenie: 100,-EUR
Dražobná zábezpeka: 4 000,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:
Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
14 900,-EUR
Minimálne prihodenie
100,-EUR