Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v katastrálnom území: Vinohrady, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, okres: Bratislava III, zapísané na liste vlastníctva číslo 5626, a to:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parcelné číslo 4942/1  Ostatná plocha  o výmere 1977 m2
parcelné číslo 4942/2  Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2226 m2
parcelné číslo 4943/1  Ostatná plocha  o výmere 182 m2
parcelné číslo 4943/2  Ostatná plocha  o výmere 154 m2
parcelné číslo 4944/1  Ostatná plocha  o výmere 175 m2
parcelné číslo 4944/2  Ostatná plocha  o výmere 126 m2
parcelné číslo 4945/1  Ostatná plocha  o výmere 550 m2

Stavby
súpisné číslo 12246 na parcele číslo: 4942/2, druh stavby: 9 – Bytový dom, popis stavby: Tupého

NEBYTOVÉ PRIESTORY
Vchod: Tupého 25  -3.p. suterén  Garáž č. 23S
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/51

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 180650/943063

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/51. 

 

Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel na nebytovom priestore – podzemnej garáži.   Vlastník má podiel na celom priestore a využíva vyznačené parkovacie státie. Nebytový priestor sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 12246 na parcele č. 4942/2 v katastrálnom území Vinohrady. Bytový dom, v ktorom sa nebytový priestor nachádza je postavený mimo zastavaného územia mesta Bratislava, v mestskej časti Nové mesto, na ulici Tupého, v zástavbe existujúcich obytných domov rovnakého charakteru. Od centra mesta je lokalita vzdialená približne 3 km.

Popis bytového domu:
Jedná sa o murovaný bytový dom s piatimi nadzemnými podlažiami a tromi podzemnými podlažiami. Dom je osadený v svahovitom teréne a podlažia sú ustupujúce. Bytový dom je založený na železobetónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie sú prevažne murované, deliace konštrukcie sú taktiež murované. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Úpravu vonkajších povrchov tvorí omietka na báze umelých látok. Úpravu vnútorných povrchov vápennocementová omietka hladká. Schodisko je železobetónové s úpravou stupňov z keramickej dlažby. Vo vchode je jeden výťah. Podlahy v spoločných priestoroch tvorí keramická dlažba. Okná v spoločných priestoroch a vstupná brána sú z hliníkových profilov.


Popis nebytového priestoru:
Nebytový priestor sa nachádza na -3. suteréne bytového domu súpisné číslo 12246 na parcele číslo 4942/2. Jedná sa o podzemnú garáž, prístupnú po komunikácii na oplotenom pozemku susediacom s bytovým domom. Vjazd do garáže je cez diaľkovo ovládanú lamelovú bránu z verejnej komunikácie a areálovej komunikácie. Z podzemnej garáže sú výťahom priamo prístupné byty a nebytové priestory. V nebytovom priestore je rozvod elektriny, vody a kanalizácie. Podlaha v garáži je liata epoxidová. Neďaleko domu cca 1,5 km je Kamzík s priľahlým lesom s množstvom zelene. Lokalita patrí k najvyhľadávanejším v Bratislave. Pozemok, na ktorom dom stojí je svahovitý. Pozemky pod bytovým domom sa nachádzajú v zastavanom území mesta Bratislava - mestská časť Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, v svahovitom teréne, s dobrou dostupnosťou po miestnej spevnenej (asfaltovej) komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

Riziká spojené s využívaním nehnuteľností:
Znalkyni nie sú známe žiadne riziká ani iné skutočnosti majúce negatívny vplyv na využívanie predmetu dražby. Na liste vlastníctva číslo 5626 sú zapísané ťarchy. Predmetné ťarchy však nemajú vplyv na bezproblémové využívanie nehnuteľnosti a jej všeobecnú hodnotu.

Opis stavu predmetu dražby:
Dom bol podľa dostupných dokladov dokončený a daný do užívania v roku 2005. Údržba objektu bola dobrá. Dobu životnosti bytového domu znalkyňa stanovuje na základe použitého materiálu, technológií, údržby a odborného odhadu stavu PDŽ na 100 rokov. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Miesto konania dražby: Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Čas konania dražby: ..
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 25 000,-EUR
Vyvolávacia cena: 25 000,-EUR s možnosťou zníženia!
Minimálne prihodenie: 200,-EUR
Dražobná zábezpeka: 7 000,-EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi, 8:00-16:00 hod. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred bytovým domom v mieste obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

Miesto konania dražby
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
25 000,-EUR s možnosťou zníženia!
Možnosť zníženia ceny
Minimálne prihodenie
200,-EUR