Dražba bytu v Senci

UPUSTENÉ OD DRAŽBY!!!

Predmetom dražby sú:

 

  • nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 4312, Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, okres Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec a to:

 

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 3972/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 533 m2

 

Stavby

Bytový dom so súpisným číslom 523, postavený na parcele číslo 3972/3

 

Byty a nebytové priestory

Byt č. 201 vo vchode 5 na 1.p.

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel na pozemku: 5219/196895.

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom a súčasťami tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Miesto konania dražby:
Čas konania dražby: ..
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 83.400,-€
Vyvolávacia cena: 83.400,-€
Minimálne prihodenie:
Dražobná zábezpeka:
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:
Miesto konania dražby
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
83.400,-€
Možnosť zníženia ceny