Predmetom pripravovanej dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 88, Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, okres Galanta, obec Dolný Chotár, katastrálne územie Dolný Chotár, a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 134/15, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2

parcelné číslo 134/21, druh pozemku: Ostatná plocha o výmere 611 m2

 

Stavby
súpisné číslo 95 na pozemku parcelné číslo 134/15, druh stavby: 10 – Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2

 

Bližšie informácie budú doplnené čoskoro!

Miesto konania dražby: bude doplnené
Čas konania dražby: 00.00.0000 bude doplnené
Znalecké ocenenie predmetu dražby:
Vyvolávacia cena: bude doplnené
Minimálne prihodenie:
Dražobná zábezpeka:
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:

Bližšie informácie budú doplnené čoskoro!

Miesto konania dražby
bude doplnené
Dátum a čas dražby
00.00.0000 bude doplnené
Vyvolávacia cena
bude doplnené