Predmetom dražby sú nehnuteľnosti rodinný dom - chata v rekreačnej oblasti Brezna (vstupnej brány do turisticky atraktívnej lokality Diel):

  • nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 2222, Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor, okres Brezno, obec Brezno, katastrálne územie Brezno a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 1473, druh pozemku: záhrada o výmere 2843 m2

parcelné číslo 1474, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 233 m2

 

Stavby

Rodinný dom so súpisným číslom 341, postavený na parcele číslo 1474.

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Miesto konania dražby: Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom číslo 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom (prízemie, veľká sála)
Čas konania dražby: ..
Vyvolávacia cena: 78.000,-€
Miesto konania dražby
Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom číslo 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom (prízemie, veľká sála)
Dátum a čas dražby
..
Vyvolávacia cena
78.000,-€
Minimálne prihodenie
500,-€